مراحل کار با استاکر برقی

مطمئن شوید استاکر شما آماده به کار است

قبل از راه اندازی استاکر، دستگاه را بررسی کنید. اگر به درستی کار نمی کرد یا بعضی از قطعات آن آسیب دیده بود، این مسئله را به مسئول سرویس و نگه داری گزارش دهید. در چنین مواقعی از دستگاه خود استفده نکنید تا ایراد آن برطرف شود. • قبل از استفاده از دستگاه خود مطمئن…